§ 1 Foreningens navn er Dannemare og Omegns Landsbylaug og er hjemmehørende i Lollands Kommune. Foreningens adresse er formandens.

§ 2 Foreningens formål er - at styrke det lokale netværk - at være en paraply organisation, som koordinerer, støtter og tager initiativ til lokale aktiviteter - at være lokalområdets talerør overfor Lolland Kommune og andre

§ 3
Medlemmer kan alle blive, som har bopæl i Arninge, Dannemare, Gloslunde, Græshave eller Tillitze sogne, eller som på anden måde har et tilhørsforhold til området. F.eks. pårørende, sommerhus, tidligere beboer eller anden tilknytning

§ 4 Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling 1 gang årligt senest med udgangen af april måned. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling ved opslag i lokalområdet og annonce i husstandsomdelt avis med mindst tre ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for laugets arbejde det forgangene år - samt beretninger fra evt. udvalg.

3. Forelæggelse af og godkendelse af regnskab.

4. Planer for det kommende år.

5. Budget - herunder kontingentfastsættelse.

6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen:
Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
Ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
Hvert år: Vælges en revisor med en valgperiode på 2 år
Hvert år: Vælges en revisorsuppleant med en valgperiode på 1 år.

8. Evt.

Man skal være fyldt 18 år for at være opstillingsberettiget.
Stemmeberettigede til valg er alle medlemmer, der er fyldt 18 år, som er personligt fremmødt. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Ved afstemninger på generalforsamlingen afgøres disse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
På generalforsamlingen kan der søges nedsat arbejds-/aktivitetsgrupper, ligesom bestyrelsen i løbet af året kan søge aktivitetsgrupper tilknyttet bestyrelsesarbejdet.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter skriftligt ønske af et flertal i bestyrelsen, eller 1/3 del af medlemmerne. Ønsket om ekstraordinær generalforsamling skal omfatte et begrundet forslag til dagsorden. Herefter indkaldes der til generalforsamling inden 14 dage.

§ 6 Regnskabsår er kalenderåret.

§ 7 Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter - alle valgt for 2 år. Princip for valg: Ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. Genvalg er muligt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær samt kasserer.
Bestyrelsen bemyndiges til at udpege en kasserer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelses medlemmer og formanden er til stede. Ved udtræden af bestyrelsesmedlem gælder følgende: Formanden erstattes af næstformanden, de øvrige af en suppleant, og en ny konstituering kan finde sted. Erstatning for kasserer vælges således af bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder møder efter behov.

§ 8 Tegning og hæftelse. Foreningen forpligtes overfor tredjemand ved underskrift af formand og kasserer i fællesskab. Såfremt kassereren er udpeget udenfor bestyrelsen ved underskrift af formand og næstformand. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelsen hæfter personligt overfor tredjemand.

§ 9 Vedtægtsændringer og opløsning af Lauget kan ske på en generalforsamling ved 2/3-dels flertal, hvis over halvdelen af medlemmerne er fremmødt. Er dette ikke tilfældet, men opnår forslaget 2/3-dels flertal, kan forslaget derefter vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved opløsning af Lauget skal laugets midler - efter generalforsamlingens beslutning - overgives til det lokale foreningsliv, så de bidrager mest muligt til opfyldelse af laugets formål.

Vedtaget på generalforsamling den 22. marts 2016

Gå til toppen